Pågående projekt


Projekt: Kapacitetsåtgärd Skåpakorset och väg 172 gång- och cykelväg.
Plats: Bengtsfors kommun
Beställare: Trafikverket genom Lektus Samhällsbyggnad i Malmö AB.
Följande utför Västkonsult: För upprättande av vägplan, förfrågningsunderlag och bygghandlingar m.m. genomförs inmätning av befintligheter, upprättande av markmodell samt etablering av anslutningsnät för byggnät.


Projekt: Uppföljningsmätning för Västlänken och Olskrokens planskildhet
Plats: Göteborg
Beställare: Trafikverket genom WSP GOLDER
Följande utför Västkonsult: Projektering, etablering och genomförande av sättningsmätning/ precisionsavvägning av befintligheter, Projektering, konfigurering, drift och underhåll av automatisk 3 D mätning med totalstationer (monitorering). Export, presentation och analys av mätdata via web. Konfigurering, drift och underhåll av web. Vidare har kontrollmätning av anslutningspunkter i plan och höjd genomförts genom statiskmätning.